FoodieCity Warsaw tło
Poznaj nasze

FOODIE NEWS

Strona główna - Regulamin

Regulamin

Regulamin Foodie City Warsaw

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem warsztatów jest UK Michał Kurek, NIP: 1251252366, zwany dalej „Organizatorem”, „Foodie City Warsaw”.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i przebiegu warsztatów, których organizatorem jest Foodie City Warsaw.
 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

Wydarzenie – Warsztaty będące wydarzeniami specjalnymi, ze względu na ich tematykę, zakres warsztatów lub inne okoliczności uznane przez Organizatora za uzasadniające określenie danych Warsztatów jako specjalny Event;

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;

Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.foodiecitywarsaw.pl

Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 lat (w przypadku nieukończenia 18 roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego), a także przedsiębiorca, biorący udział w Warsztatach lub Wydarzeniu;

Umowa – umowa, zawierana pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, uprawniająca Uczestnika do wzięcia udziału w Warsztatach lub Wydarzeniu;

Warsztat  – usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Uczestnika, polegająca na uczestnictwie w wydarzeniu w Foodie City Warsaw lub innym wskazanym przez Organizatora miejscu;

Voucher – kupon uprawniający Osobę fizyczną lub Przedsiębiorcę do wzięcia udziału w Warsztatach lub innym Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora;

Zamawiający – osoba fizyczna lub przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową), zamierzające zawrzeć Umowę z Organizatorem.

 1. Wszelkie informacje dotyczące świadczonych usług dostępne są zgodnie z poniższymi danymi:
 • adres korespondencyjny: Foodie City Warsaw, Plac 3 Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa
 • e-mail: hello@foodiecitywarsaw.pl
 • telefon kontaktowy: +48518703608
 1. Informacje o Warsztatach lub Wydarzeniach udostępnione za pośrednictwem Strony internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§2. Zakup Warsztatów

 1. Uczestnictwo w Warsztatach lub Wydarzeniach może odbyć się poprzez zakup Warsztatu, Wydarzenia lub na podstawie posiadanego Vouchera.
 1. Do zakupu Warsztatów, Wydarzenia ub Voucher’a w Foodie City Warsaw wymaga się aby Zamawiający uprzednio:
 • zapoznał się z, i zaakceptował niniejszy Regulamin;
 • wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonania Umowy i przeprowadzenia Warsztatów lub Wydarzenia (o ile dotyczy);
 • złożył oświadczenie o pełnoletniości zgłoszonego Uczestnika lub zobowiązania się do dostarczenia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Warsztatów lub Wydarzenia, zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Warsztatach lub Wydarzeniu niepełnoletniego Uczestnika;
 • podał wszelkie wymagane dane poprzez wypełnienie formularza zamówienia na Stronie internetowej;
 • dokonał zapłaty;
 1. Dostępne są dwie wersje Voucherów:
 • Voucher Prezentowy w cenie 349,00 PLN brutto (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych 00/100), uprawniający do uczestnictwa w Warsztatach okaziciela Voucher’a;
 • Voucher na Wydarzenie w każdorazowo określanej na Stronie internetowej cenie, w zależności od rodzaju wydarzenia, uprawniający okaziciela Voucher’a do uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym przez WUK.
 1. Warsztat oraz Wydarzenie ma charakter usługi gastronomicznej i rozrywkowej.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów lub Wydarzenia w każdej chwili.

§3. Płatności. Zwrot płatności

 1. Płatności za Warsztat, Wydarzenie lub Voucher należy dokonać za pośrednictwem internetowych środków płatniczych podanych podczas dokonywania zakupu.
 1. Zakup Warsztatu, Wydarzenia lub Vouchera może poprzedzać rezerwacja, która zachowuje swoją ważność przez 24 godziny od jej dokonania.
 1. Płatności za Warsztat, Wydarzenie lub Voucher należy dokonać nie później niż w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji. W przypadku niedokonania płatności w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji, zamówienie lub rezerwacja zostaje anulowana. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 1. Voucher Prezentowy może zostać wykorzystany na dowolny Warsztat lub Wydarzenie, jednakże pod warunkiem dokonania w sposób, o którym mowa w ust. 1, dopłaty różnicy ceny pomiędzy ceną Vouchera Standardowego, a ceny danego Wydarzenia.
 1. Voucher może zostać wykorzystany na dowolny Warsztat lub Wydarzenie organizowany przez Organizatora. W przypadku wykorzystania Vouchera na Wydarzenie na uczestnictwo w Warsztacie lub Wydarzeniu, w cenie niższej niż cena danego Vouchera na Wydarzenie, Organizator nie dokonuje zwrotu różnicy w cenie. Jeżeli Event, w którym posiadacz Vouchera na Wydarzenie zamierza wziąć udział jest wyższy niż wartość danego Voucher’, to jego posiadacz może wziąć udział w tym Wydarzeniu pod warunkiem dokonania w sposób, o którym mowa w ust. 1, dopłaty różnicy ceny pomiędzy ceną Vouchera, a ceną danego Eventu
 1. Płatność, o której mowa w ust. 4 lub 5 powinna zostać dokonana w terminie co najmniej 3 (trzech) dni od daty planowanego Event’u.Jeżeli posiadacz Voucher’a dokona płatności w terminie późniejszym niż wskazany w zdaniu pierwszym, wówczas zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi potwierdzenia dokonania płatności, przed rozpoczęciem uczestnictwa w Evencie.
 1. Voucher nie może zostać zwrócony, jak również nie może zostać wymieniony na pieniądze, jednakże może zostać wykorzystany w ciągu 12 miesięcy od daty jego zakupu. Niewykorzystanie Voucher’ w terminie 12 miesięcy od daty jego zakupu, skutkuje utratą jego ważności. Voucher może zostać wykorzystany tylko jeden raz.
 1. Utrata ważności Voucher’, nie uprawnia jego posiadacza do zwrotu kosztu Voucher’.
 1. Wykupiony Warsztat nie podlega zwrotowi.
 1. W przypadku, gdy Uczestnik Warsztatów nie stawi się na termin Warsztatów, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów Warsztatów kulinarnych, jak również nie przysługuje możliwość skorzystania z innych Warsztatów, w zamian za ominięte Warsztaty.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w każdej chwili. W przypadku odwołania Warsztatów kulinarnych Organizator dokonuje zwrotu płatności w pełnej wysokości, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na wzięcie udziału w Warsztacie kulinarnym w innym terminie, w innym Warsztacie kulinarnym lub wyrazi zgodę na przyjęcie Vouchera Standardowego.
 1. Ewentualny zwrot płatności, o której mowa w ust. 11 dokonywany jest przez Foodie City Warsaw na rachunek bankowy Zamawiającego. Organizator dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni, od dnia stwierdzenia zasadności zwrotu.

§4. Odstąpienie od Umowy

 1. Na podstawie art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 683, z późn.zm.) Uczestnikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z uwagi na charakter świadczonej przez Organizatora usługi na podstawie Umowy, tj. usługi gastronomicznej i rozrywkowej, zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu.

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje można złożyć:
 • w formie pisemnej na adres: Foodie City Warsaw, Plac 3 Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.
 • drogą e-mailową na adres: hello@foodiecitywarsaw.pl
 1. W reklamacji Zamawiający lub Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, podstawę złożenia reklamacji (nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy) oraz wskazać żądanie, wynikające ze złożonej reklamacji.
 1. Organizator rozpatruje reklamacje i powiadamia Zamawiającego lub Uczestnika o jej wyniku najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również niezgodności opisu Warsztatów lub Event,u a faktyczną realizacją Warsztatów kulinarnych lub Wydarzenia.

§6. Przebieg Warsztatów lub Wydarzenia.

 1. Temat Warsztatów lub Wydarzenia, zakres, data, godzina i osoba prowadząca Warsztaty lub Wydarzenie oraz przybliżony czas trwania Wydarzenia określany jest każdorazowo na Stronie internetowej.
 1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do udziału w Warsztatach kulinarnych lub Wydarzenia przez Uczestnika, jest wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 1. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w Warsztatach lub Wydarzeniach dopuszczających możliwość uczestnictwa osób niepełnoletnich, jednakże wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu zgody i zaakceptowaniu treści Regulaminu przez ich opiekunów prawnych.
 1. Organizator zastrzega, że planowane do wykonania menu może ulegać zmianom w zależności od dostępności planowanych do wykorzystania składników. Potrawy przygotowywane podczas Warsztatów lub Wydarzenia sporządzane są w całości ze składników (produktów) dostarczanych przez Foodie City Warsaw.
 1. WUK zapewnia Uczestnikom Warsztatów kulinarnych lub Wydarzenia
 • profesjonalnie wyposażone stanowisko pracy oraz wszelkie niezbędne przyrządy i urządzenia;
 • produkty wysokiej jakości do przygotowania wszystkich planowanych w ramach Warsztatu kulinarnego lub Wydarzenia;
 • prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanego prowadzącego;
 • receptury przygotowanych dań;
 1. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na rejestrowanie (fotograficzną, video, monitoring wizyjny) przebiegu Warsztatów lub Wydarzenia.
 1. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku podczas warsztatów oraz na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora na Stronie internetowej, jak również w mediach społecznościowych.
 1. Uczestnik Warsztatów kulinarnych lub Wydarzenia (lub jego opiekun prawny, w przypadku niepełnoletnich Uczestników) powinien zapoznać się ze składem dań, w szczególności gdy jest on uczulony lub wrażliwy na pożywienie, składniki potraw, artykuły spożywcze itp. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną styczność Uczestnika z alergenami i za następstwa takich przypadków.
 1. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarówno innym Uczestnikom, jak i Organizatorowi. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestników.
 1. Uczestnicy zobowiązują się w ramach Warsztatów kulinarnych lub Wydarzenia do:
 • Przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;
 • Przestrzegania zasad higieny, tj. mycia rąk przed rozpoczęciem i zakończeniem każdej czynności oraz każdorazowo przed oddaleniem się od stanowiska pracy, jak i po powrocie na swoje stanowisko;
 • Zachowania szczególnej ostrożności w obsłudze urządzeń niebezpiecznych, tj. w szczególności urządzeń osiągających wysoką temperaturę (np. kuchenka, piekarnik, itp.), jak i ostrych narzędzi (np. noże, tasaki itp.);
 • Przestrzegania poleceń obsługi Wydarzenia, oraz osób prowadzących Warsztaty lub Wydarzenie;
 • Wyrzucania odpadów do specjalnie przeznaczonych w tym celu pojemników (np. do nie wyrzucania ręczników papierowych do toalety itp.);
 • Niezakłócania ciszy nocnej (22.00-6.00), w przypadku Warsztatów lub Wydarzeń odbywających się w czasie ciszy nocnej.
 1. Uczestnikom zabrania się:
 • Przyrządzania posiłków, w tym w szczególności obsługi urządzeń niebezpiecznych, w rozumieniu ust. 10 lit. c), pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, w stanie, który zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu pozostałych uczestników warsztatów, lub personelowi.
 • Wynoszenia sprzętu z sal przeznaczonych do prowadzenia Warsztatów lub Wydarzenia;
 • Palenia w miejscach niedozwolonych;
 • W przypadku nie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności postanowień, o których mowa w ust. 11, lub w przypadku, gdy obsługa lub prowadzący Warsztat lub Wydazrenie uzna, że Uczestnik zagraża sobie lub innym Uczestnikom, wówczas taki Uczestnik może zostać usunięty z Warsztatów lub Wydarzenia. W takim przypadku usuniętemu z Warsztatów lub Wydarzenia Uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot jakichkolwiek płatności i kosztów, a dodatkowo będzie on zobowiązany do naprawienia ewentualnej szkody wyrządzonej swym działaniem.

§7. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest UK Michał Kurek ul. Villardczyków 10/82, 02-793 Warszawa, NIP: 1251252366, tel. +48518703608, email: hello@foodiecitywarsaw.pl.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności:
 • w celu realizacji złożonego poprzez Formularz Zamówienia zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych – w zakresie danych podanych dobrowolnie);
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez Formularz Zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny przetwarzania danych);
 • w celu obsługi reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy);
 • w celach marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych);
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw);
 • w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Zamawiających i Uczestników).
 • Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas niezbędny do świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.
 1. W związku z realizacją Umów dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Zamawiającego lub Uczestnika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania danych tj. prawo zobowiązania administratora danych do usunięcia niezgodności lub błędów dotyczących przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia ich lub aktualizacji, jeśli są niekompletne lub nieaktualne;
 • Prawo do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania tj. zaprzestania dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych uzyskanie od administratora danych dostarczonych danych przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i podmiotu otrzymującego;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możliwe do zrealizowania w każdym czasie, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, możliwe do zrealizowania w każdym czasie;
 • Prawo wycofania zgody, z którego osoba, której dane dotyczą ma prawo skorzystać w dowolnym momencie, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
 • w formie pisemnej na adres: Foodie City Warsaw, Plac 3 Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa
 • drogą e-mailową na adres: hello@foodiecitywarsaw.pl
 1. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w przeciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wyraźnie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na wskazany we wniosku adres e-mail.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
 1. Zamawiający wypełniając Formularz Zamówienia akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, oraz zobowiązuje się do poinformowania o jego treści osoby obdarowanej.

skontaktuj się z nami już dziś

  hello@foodiecitywarsaw.pl